back
 
next

At Prayer

Shwedagon Pagoda

Photo © copyright by Steve Reynolds.

 « My Travels  « Burma 2014